Bài viết trước đó Dải xích
Bài viết sau đó Máy ép xích MTP-230