Dự án Nhà ở Xã hội A&T Home Thanh Hóa
Vị trí dự án
Khu đô thị Đông Hương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa
Tiến độ Đã hoàn thành
Các dự án nhà ở xã hội,
chung tay
vì một xã hội tốt đẹp hơn